Het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties ( BEMS )

Het BEMS (Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties) stelt nieuwe regels en eisen vast ten aanzien van de emissie van: stikstofdioxiden, zwaveldioxide, (fijn)stof, totale koolwaterstoffen, die afkomstig zijn van middelgrote stookinstallaties. Dit besluit staat los van de vergunning in het kader Wet milieubeheer (Wm) artikel 8.1. Het BEMS is een vereenvoudiging, actualisatie en aanscherping van het huidige BEES (Besluit emissie-eisen stookinstallaties) in het kader van de Wet milieubeheer B (Bees B). Het Bees B dateert van 18 maart 1998 en voldoet derhalve niet meer aan de stringentere eisen die heden ten dage in mondiaal verband worden afgesproken. Tevens houdt het BEMS rekening met de erkenningsregeling van andere lidstaten binnen de EU op dit terrein.

originaltype: 
pdf
 
Meer lezen over Het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties ( BEMS )?